Privacy statement

Privacyverklaring Top Therapieën fysiotherapie

Top Therapieën, gevestigd aan de Vaart ZZ 1, 7833 AA Nieuw Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Via deze privacy verklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met het beschermen van uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zullen in ieder geval:

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 • Uw persoonsgegevens verwerking in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TOP-Therapieën fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze fysiotherapeutische diensten, inclusief verbijzonderingen zoals manuele therapie, kinderfysiotherapie, handtherapie en oedeemtherapie en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Huisarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TOP-Therapieën fysiotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze fysiotherapeutische diensten, inclusief verbijzonderingen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Identiteitsbewijs nummer
 • Zorgverzekering
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, uitsluitend met toestemming van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toptherapieen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TOP-Therapieën fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling via uw zorgverzekeraar
 • Het afhandelen van uw betaling via een factuur
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Contact met andere medische professionals tijdens een behandelperiode voor overleg en/of verslaglegging.
 • U uit te kunnen nodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek.
 • TOP-Therapieën fysiotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TOP-Therapieën fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst opgeslagen en worden daarna maximaal 7 jaar bewaard voor de financiële administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

TOP-Therapieën fysiotherapie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TOP-Therapieën fysiotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TOP-Therapieën fysiotherapie uw persoonsgegevens aan derden indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Wij maken gebruik van derden partijen voor:

 • Het verzorgen van onze financiële administratie.
 • Het verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek via (QDNA)
 • Het verzorgen van een terugkoppeling of fysiotherapie verslag naar uw huisarts of medische specialist via Zorgmail.
 • Het verzorgen van declaraties naar zorgverzekeraars via Vecozo.
 • Het opvragen en afhandelen van ingediende declaraties via Vecozo.
 • Het opvragen van verzekeringsgegevens en polisgegevens via Vecozo.

TOP-Therapieën fysiotherapie verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

De persoonsgegevens van de medewerkers van TOP-Therapieën fysiotherapie worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Verzorgen van de financiële administratie.

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Verzorgen van de loonstrook specificatie.

Vanwege bovenstaande doelstellingen kan TOP-Therapieën fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u opvragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Initialen
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • Kopie ID-gegevens
 • Bankgegevens
 • BIG registratienummer
 • KNGF lidmaatschap nummer
 • AGB-code

Hoe lang we persoonsgegevens van medewerkers bewaren

TOP-Therapieën fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst opgeslagen en worden daarna maximaal 7 jaar bewaard voor de financiële administratie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TOP-Therapieën fysiotherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOP-Therapieën fysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toptherapieen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TOP-Therapieën fysiotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TOP-Therapieën fysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens functionarissen gegevensbescherming:

Naam: Tom Schepers & André Pat
Telefoonnummer: 0591-555390
E-mail: info@toptherapieen.nl